EnglishNederlands

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEZOEKER/GEBRUIKER NLSTREETS

www.nlstreets.nl

De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van NLstreets.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. NLstreets verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. NLstreets aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door NLstreets en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan NLstreets nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. NLstreets verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

NLstreets behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite.

Aansprakelijkheid

NLstreets en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de website en de App voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door NLstreets uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan NLstreets verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Intellectueel

Het uiterlijk, de samenstelling en op de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan NLstreets. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van NLstreets of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMER NLSTREETS

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:

 1. NLstreets: de vennootschap onder firma NLstreets, gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam NLstreets en iedere andere direct of indirect aan NLstreets gelieerde vennootschap of onderneming;
 2. Deelnemer: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die met NLstreets een overeenkomst sluit;
 3. Toeleverancier: alle derden die in opdracht van NLstreets producten of diensten leveren zoals, fotografen, tekstschrijvers, ontwerpers et cetera;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de Deelnemer deelneemt aan het cross mediale platform van NLstreets zoals beschreven in deze overeenkomst;
 5. Platform: de infrastructuur, onder meer bestaande uit een website, een App, en intranet, dat het netwerk van NLstreets ondersteunt;
 6. Netwerk: het geheel van participerende partijen, waaronder winkels en winkelstraten die actief zijn op het platform van NLstreets;
 7. Pagina: de persoonlijke pagina van de Deelnemer op de website en App van NLstreets (www.nlstreets.nl).

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten tussen NLstreets en de Deelnemer, tenzij hiervan door NLstreets nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van de Deelnemer worden inzake deze overeenkomst nadrukkelijk afgewezen;
 2. Indien een van beide partijen zich beroept op mondelinge afspraken dan prevaleert deze overeenkomst boven eventueel mondeling gemaakte afspraken;
 3. Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk;
 4. Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de gewone rechter in Amsterdam bevoegd.

Aanvang en duur abonnement, verlenging, opzegging

 1. NLstreets heeft het recht de deelname fee op elk moment na ondertekening van dit formulier te vorderen, ook als de pagina van de Deelnemer nog niet online staat.
 2. De aanvangsdatum van het abonnement gaat in op het moment dat de persoonlijke pagina van de deelnemer online staat.
 3. Indien de persoonlijke pagina door toedoen van de deelnemer niet binnen redelijke termijn online kan, dan behoudt NLstreets het recht om het abonnement twee maanden na ondertekening van dit formulier te laten aanvangen, ook al staat de pagina van de Deelnemer nog niet online.
 4. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om alle gegevens en materialen, welke NLstreets redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van deze overeenkomst, in de gewenste vorm en op tijd in het bezit te stellen van NLstreets.
 5. Indien de deelnemer NLstreets niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren of indien de deelnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, onverschillig of er sprake is van overmacht, is NLstreets gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de vermelding van de deelnemer te beëindigen. Er vind in dit geval geen restitutie plaats van (een gedeelte van) het reeds betaalde abonnementsgeld.
 6. NLstreets heeft het recht om, minimaal 1 maand voor het verstrijken van de contractstermijn, de samenwerking schriftelijk te beëindigen.
 7. Op het moment dat het contract de einddatum heeft bereikt en de deelnemer heeft tijdig en schriftelijk aangegeven het contract te willen beëindigen dan vervalt per direct elk recht op de levering van de overeengekomen diensten en ook de eventueel hieruit voortvloeiende voordelen voor de deelnemer.

Deelname fee, betaling, restitutie en korting

 1. De betaling van het abonnement dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt verstuurd voorafgaand aan het moment dat de persoonlijke pagina van de Deelnemer online gaat.
 2. Bij tussentijdse beëindiging door de deelnemer heeft deze geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde abonnementsprijs. Ook niet als dit voorkomt uit een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de deelnemer.
 3. NLstreets behoudt zich het recht voor om aan het einde van elke contractstermijn en zonder de deelnemer hierover te informeren een indexatie (inflatiecorrectie) toe te passen van maximaal vijf procent op het dan geldende tarief.
 4. Indien NLstreets haar tarieven met meer dan vijf procent wil verhogen dan kan dit alleen bij aanvang van een nieuwe contractstermijn en alleen nadat de deelnemer hierover uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de dan lopende contractstermijn schriftelijk is geïnformeerd.

Levering, verpachting, eigendom, rechten en plichten

 1. NLstreets is als beheerder van de website verantwoordelijk voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de website in het algemeen, en de persoonlijke pagina van de deelnemer in het bijzonder.
 2. Het (beeld)materiaal en het daarop rustende auteursrecht dat door NLstreets of de door NLstreets ingeschakelde partijen is gemaakt, verworven of ontvangen is eigendom van NLstreets. Het gebruik van dit materiaal door de Deelnemer kan enkel met schriftelijke toestemming van NLstreets.
 3. NLstreets verhuurt ruimte (persoonlijke pagina) aan de deelnemer op de website en App van NLstreets. NLstreets heeft ten allen tijde het recht veranderingen of toevoegingen te doen ten aanzien van deze pagina zolang dit de deelnemer niet benadeelt en dit niet in strijd is met de overige bepalingen welke in deze overeenkomst zijn opgenomen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar aangeleverde informatie en vrijwaart NLstreets voor eventuele aansprakelijkheden.
 4. Indien iemand aan NLstreets laat weten dat (een onderdeel van) de pagina van de Deelnemer onrechtmatig is c.q. inbreuk maakt op de rechten van derden dan zal NLstreets de betreffende klacht onmiddellijk aan de Deelnemer melden. NLstreets kan in dit geval de Deelnemerspagina offline zetten. NLstreets zal vervolgens met de Deelnemer overleggen over de situatie. Als er geen oplossing wordt gevonden zal het abonnement worden beëindigd zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op terugbetaling van het abonnementsgeld.
 5. NLstreets behoudt zich het recht voor om deelnemers in de resultatenlijst van een zoekopdracht te rangschikken op basis van verschillende criteria. Bijvoorbeeld op basis van het soort abonnement, het jaar van inschrijving of op basis van rankings die door de bezoekers van de website zijn gegeven.
 6. NLstreets heeft het recht om het door de deelnemer aangeleverde materiaal en/ of het door haar zelf gecreëerde materiaal dat betrekking heeft op de deelnemer (tekst, foto’s reviews et cetera) vrij te gebruiken en aan derden in bruikleen te geven zolang de deelnemer hier geen nadeel van ondervindt (bijvoorbeeld door de deelnemer te promoten in andere media). NLstreets is niet verantwoordelijk voor het foutieve gebruik van deze informatie door derden. De deelnemer vrijwaart NLstreets voor eventuele aansprakelijkheden en claims door derden.
 7. De deelnemer heeft gedurende de contractstermijn het recht om het beeldmerk (naam en logo) van NLstreets te gebruiken zolang NLstreets hier geen nadeel van ondervindt.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKIEZING NLSTREETS AWARDS

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de NLstreets Awards, door zowel de genomineerde, stemmer en gebruiker van de website en App.

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem

De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.

Nominaties

NLstreets heeft voor deze verkiezing straten, winkels/bedrijven genomineerd. Winnaars van de NLstreets Awards zijn vanaf 2015 voor 3 jaar uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Mocht een genomineerde niet genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij info@nlstreets.nl.

Stemprocedure

Iedereen kan maximaal 1 keer per e-mailadres een stem uitbrengen. Er vinden automatische controles plaats ter voorkoming van automatisch gegenereerde deelname. Alleen volledig ingevulde stemmen en per e-mail bevestigde stemmen tellen mee. SPAM e-mailadressen en tijdelijke wegwerp e-mailadressen worden automatisch geweigerd. Binnen 24 uur wordt de geldige stem na controle bijgeteld. NLstreets heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Tijdens de stemprocedure kan aan stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van NLstreets. Het is niet verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.

NLstreets is verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie.

www.nlstreets.nl

De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van NLstreets.

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

NLstreets behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. NLstreets zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.

Persoonsgegevens

NLstreets respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. NLstreets zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

De gegevens die nodig zijn om je stem uit te kunnen brengen worden eigendom van NLstreets.

Op grond van de wet kunt u NLstreets met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij NLstreets bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op NLstreets.

Aansprakelijkheid

NLstreets en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door NLstreets uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan NLstreets verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite. NLstreets en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. NLstreets en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen.

Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan NLstreets.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

NLstreets is ten allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite